January 25, 2015

Honda Vario 125 F1 White - White Wrap & Violet Hello Kitty Sticker


ORACAL 651G - White 010 for Wrap
ORACAL 651G - Violet 040 for Hello Kitty